• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Gymnázium

Gymnázium organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení. Do školního roku 2017/2018 nastoupilo v deseti třídách celkem 216 žáků, jejichž studijní úsilí zabezpečuje v plném či částečném pracovním poměru 20 pedagogů a 6 nepedagogických pracovníků.

Pro potřeby výchovného a vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborné semináře a cvičení, dále laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, tělocvična a dvě venkovní hřiště.

Gymnázium je partnerskou školou Univerzity Hradec Králové a Evropského vzdělávacího centra.

Škola udržuje pravidelné zahraniční kontakty s Gymnáziem Tvrdošín na Slovensku a Gymnáziem Hofheim v Německu.
Učební plán pro nižší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 5
Informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika 1 1
Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2
Výchova k občanství Občanská výchova 1 1
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 2
Chemie Chemie 2 2
Přírodopis Biologie 2 2
Zeměpis Zeměpis 2 2
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 -
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce - 1
Celková povinná časová dotace 32 32


Učební plán pro vyšší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma
Obor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 3
Člověk a svět práce Základy společenských věd 1 1 2 2
Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ
Dějepis Dějepis 2 2 2 2
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 3 3 2
Chemie Chemie 2 3 3 -
Biologie Biologie 2 3 3 2
Geografie Zeměpis 3 2 - -
Geologie
Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 2 1 1 -
Umění a kultura Hudební obor Hudební/Výtvarná výchova 2 2 - -
Výtvarný obor
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - - -
Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět 1 - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - 2
Volitelný předmět 5 - - - 2
Celková povinná časová dotace 33 33 33 33


Střední odborná škola

V současné době nabízíme možnost studia ve dvou ekonomických oborech SOŠ (zakončeno maturitní zkouškou) a jednom oboru VOŠ (zakončeno absolutoriem). Na střední škole dobíhají obory Obchodní akademie 63-41-M/02 (ŠVP Obchodní akademie) a Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 (ŠVP: Management sportu a Ekonomika a finanční služby). Od školního roku 2018-19 žáci střední školy studují obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, který má 3 ŠVP, a to:

  • Management sportu
  • Projektové řízení a fundraising
  • Obchodní akademie pro praxi
Vyšší škola pak nabízí studium oboru Ekonomika a podnikání 63-41-N/.. se vzdělávacím programem Účetnictví a daně 63-41-N/22.

Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s kmenovými a odbornými učebnami, dále pak domovem mládeže, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelna.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management sportu

Projektové řízení a fundraising

Obor připravuje žáky pro úspěšnou pracovní činnost v bankách, pojišťovnách, finančních a pracovních úřadech a na ekonomických úsecích ve výrobní sféře. V uvedených zařízeních vykonávají žáci praxi již v průběhu studia. Délka studia je 4 roky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání v oblasti podnikání a ekonomických služeb s důrazem na následující aspekty:

Rozdíl mezi obory je především v průběhu praxí, v dotaci hodin, obsahu a zaměření některých předmětů (viz učební plán).

Z těchto oborů vzdělání je možné pokračovat ve studiu na vysokých i vyšších odborných školách.

Management sportu - učební plán

Management sportu - uplatnění absolventa

Projektové řízení a fundraising - učební plán

Projektové řízení a fundraising - uplatnění absolventa
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Obchodní akademie pro praxi

Absolventi tohoto oboru se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací.

Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných učebnách vybavených moderní komunikační technikou. Ve výuce je využíván internet, odborné programy i audiovizuální technika. Během studia je možné získat státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Povinně jsou vyučovány dva cizí jazyky, žáci si mohou volit i třetí nepovinný jazyk.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou (český jazyk, ekonomika, účetnictví, praktická zkouška a volitelný předmět). Podobně jako v ŠVP Ekonomika a finanční služby získávají absolventi úplné středoškolské vzdělání v oblasti ekonomických služeb.

Rozdíl mezi obory je především v průběhu praxí, v dotaci hodin, obsahu a zaměření některých předmětů (viz učební plán). 

Z těchto oborů vzdělání je možné pokračovat ve studiu na vysokých i vyšších odborných školách.

Obchodní akademie pro praxi - učební plán

Obchodní akademie pro praxi - uplatnění absolventa
Vyšší odborná škola

VOŠ organizuje studium v následujících oborech:

Pro školní rok 2017/18 přijímáme 40 absolventů středních škol do 1. ročníku denního vyššího odborného studia oboru vzdělání Ekonimika a podnikání.

63-41-N/22

Účetnictví a daně

Akreditace MŠMT udělena dne 26. 4. 2011, čj. 5066/2011-24 s platností od 1. září 2011

Tříleté studium je zaměřeno na hlubší osvojení problematiky daňové evidence a účetnictví, daňové soustavy včetně oborů souvisejících - jako je firemní ekonomika, právo, cizí jazyky, informační technologie a další. Absolventi využívají získané teoretické a praktické znalosti v oblasti působení finančních úřadů, účetních a auditorských firem, daňového poradenství, na ekonomickém úseku firem, úvěrových odděleních bank i při studiu na vysokých školách ekonomického směru.
Absolventi školy získají titul DiS. - diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně.

Učební plán VOŠ

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/viden2018-1-min.jpg

VÍDEŇ 2018

  • by Admin

Dne 12.12. 2018 se studenti třetích a čtvrtých ročníků a studenti SOŠ a VOŠ zúčastnili předvánoční j …

Čti více »

./images/aktuality/2018-zimni-srdce-dny-1-min.jpg

SBÍRKA NA POMOC NEMOCNÝM DĚTEM

  • by Admin

Ve dnech 3. 12. – 7. 12. 2018 se konala celorepubliková sbírka „Zimní srdíčkové dny“ za účelem pomoc …

Čti více »

Starý web Gymnázia      Starý web SOŠ/VOŠ