• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov začala psát svoji společnou historii 1. července 2018, kdy na základě rozhodnutí zastupitelstva Královéhradeckého kraje došlo v rámci optimalizace středního školství v Královéhradeckém kraji ke sloučení dvou místních středních škol - Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869.

Do školního roku 2018/2019 nastoupilo v pondělí 3. září 2018 celkem 363 žáků a studentů. Výuka v jednotlivých oborech probíhá i nadále tak, jak bylo zvykem v minulých školních letech. Vedení školy sídlí v budově gymnázia v Komenského ulici. Na úrovni pedagogické byl od 1. srpna 2018 vytvořen jednotný pedagogický sbor čítající 34 pedagogických zaměstnanců. Tito učitelé působí na obou školách v souladu s plánem výuky. Na úrovni ekonomické a správní byl vytvořen jednotný ekonomicko-správní úsek o 12 zaměstnancích, který zabezpečuje ekonomiku školy a správu všech školních budov. Součástí školy je i školní jídelna - výdejna v ulici Jana Maláta a domov mládeže v Jungmannově ulici.

V současné době nabízíme vzdělávání v následujících oborech vzdělání a formách vzdělávání:

Kód oboruObor vzděláníForma vzděláváníDélka vzděláváníKapacita oboru
79-41-K/41 Gymnázium denní 4 r. 132
79-41-K/61 Gymnázium denní 6 r. 198
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 136
63-41-N/22 Účetnictví a daně denní 3 r. 90
63-41-N/22 Účetnictví a daně kombinované 3 r. 70

 

 

Gymnázium

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma
Obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma


V tomto oboru organizujeme studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Výuka probíhá na budově v Komenského ulici v centru našeho města.

Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení. Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Naši absolventi dosahují již mnoho let výborných výsledků u maturitních zkoušek i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Téměř všichni naši maturanti tohoto oboru vzdělání pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia umožňuje i přímé uplatnění v praxi, a to díky systému povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, deskriptivní geometrie, odborné semináře, obchodní angličtina apod. Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický, ruský, německý a latinský.

Výhodou víceletých gymnázií je, že nabízí široce všeobecně vzdělávací charakter v motivujícím prostředí. Žáci mají více času a příležitostí osvojit si klíčové kompetence, důležité vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Podle výsledků z minulých let mají naši žáci šestiletého studia značný náskok v přírodovědných předmětech, lepších výsledků dosahují i po stránce jazykové vybavenosti.

Pro potřeby výchovného a vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborných seminářů a cvičení, dále laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, tělocvična a venkovní hřiště.

Gymnázium je partnerskou školou Univerzity Hradec Králové, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Evropského vzdělávacího centra.

Škola udržuje pravidelné zahraniční kontakty s Gymnáziem Tvrdošín na Slovensku a Gymnáziem Hofheim v Německu.
Učební plán pro nižší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 5
Informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika 1 1
Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2
Výchova k občanství Občanská výchova 1 1
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 2
Chemie Chemie 2 2
Přírodopis Biologie 2 2
Zeměpis Zeměpis 2 2
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 -
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce - 1
Celková povinná časová dotace 32 32


Učební plán pro vyšší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma
Obor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 3
Člověk a svět práce Základy společenských věd 1 1 2 2
Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ
Dějepis Dějepis 2 2 2 2
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 3 3 2
Chemie Chemie 2 3 3 -
Biologie Biologie 2 3 3 2
Geografie Zeměpis 3 2 - -
Geologie
Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 2 1 1 -
Umění a kultura Hudební obor Hudební/Výtvarná výchova 2 2 - -
Výtvarný obor
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - - -
Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět 1 - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - 2
Volitelný předmět 5 - - - 2
Celková povinná časová dotace 33 33 33 33


Střední odborná škola

Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, čtyřleté studium, denní forma

V současné době nabízíme čtyřletý studijní obor Ekonomika a podnikání s možností výběru ze tří programů: Management sportu, Projektové řízení a fundraising a Obchodní akademie pro praxi. Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací.

Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy v ulici Jana Maláta s kmenovými a odbornými učebnami, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelnou.

Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných učebnách vybavených moderní komunikační technikou. Ve výuce je využíván internet, odborné programy i audiovizuální technika. Během studia je možné získat státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Povinně jsou vyučovány dva cizí jazyky, žáci si mohou volit i třetí nepovinný jazyk z volitelného výběru anglický jazyk, ruský jazyk a německý jazyk.

Rozdíl mezi obory je především v průběhu praxí, v dotaci hodin, obsahu a zaměření některých předmětů (viz učební plán).

Absolventi získávají úplné středoškolské vzdělání v oblasti ekonomických služeb. Z těchto oborů vzdělání je možné pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole, ale pochopitelně i na vysokých a dalších vyšších odborných školách především ekonomického zaměření.


ŠVP Management sportu

Vzdělávací program je zaměřen na odbornou činnost ve všech typech podniků a státních institucí. V rámci výuky budou žáci studovat sportovní teorii, pravidla sportovních disciplín, teorii tréninku včetně didaktiky, dále se seznámí se zásadami organizování a vedení moderního tréninku, naučí se základy řízení podniku po ekonomické stránce.

Absolvent si v rámci studia osvojí teoretické i praktické dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti sportu, sportovních zařízení, v řídících a manažerských pozicích, v samostatném podnikání, v trenérské a asistentské činnosti.

Management sportu - učební plán
ŠVP Projektové řízení a fundraising

Vzdělávací program je zaměřen na odbornou činnost v rámci projektového týmu ve všech typech podniků, neziskových organizací a státních institucí. V rámci výuky budou žáci získávat základní znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro efektivní projektový management při řízení všech fází životního cyklu projektu, včetně možností získávání finančních prostředků.

Absolvent po ukončení studia bude vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem, neziskových organizací a státních institucí.

Projektové řízení a fundraising - učební plán
ŠVP Obchodní akademie pro praxi

Vzdělávací program je zaměřen na odborné vzdělání v oblasti ekonomických služeb a podnikání. Mezi získané znalosti a dovednosti patří základní zásady managementu a marketingu, vedení účetnictví, administrativní agenda, písemná a elektronická obchodní komunikace, atd.

Absolvent po ukončení studia nalezne uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě.

Obchodní akademie pro praxi - učební plánVyšší odborná škola

Obor vzdělání 63-41-N/22 Účetnictví a daně, tříleté studium, denní forma
Obor vzdělání 63-41-N/22 Účetnictví a daně, tříleté studium, kombinovaná forma


Na vyšší odborné škole organizujeme studium v oboru vzdělání Účetnictví a daně nejen v denní, ale i v kombinované formě vzdělávání. Právě tato forma vzdělávání nabízí velkou výhodu pro ty, kteří si chtějí doplnit své vzdělání při stálém zaměstnání, protože výuka probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu.

Tříleté studium je zaměřeno na hlubší osvojení problematiky daňové evidence a účetnictví, daňové soustavy včetně oborů souvisejících, jako je firemní ekonomika, právo, cizí jazyky, informační technologie a další. Absolventi využívají získané teoretické a praktické znalosti v oblasti působení finančních úřadů, účetních a auditorských firem, daňového poradenství, na ekonomickém úseku firem, úvěrových oddělení bank i při studiu na vysokých školách ekonomického směru.

Absolventi školy získají titul DiS. - diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně.

Učební plán VOŠ

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/mvr-2019-1-min.jpg

7. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA

  • by Admin

V pátek 11. října 2019 se v areálu střední odborné školy v Novém Bydžově uskutečnil již 7. ročník Me …

Čti více »

./images/aktuality/reditelske-volno-1-min.jpg

ŘEDITELSKÉ VOLNO 31. 10. 2019 A 1. 11. 2019

  • by Admin

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném …

Čti více »

./images/aktuality/anglie-2019-1-min.jpg

NÁŠ ZÁJEZD DO ANGLIE

  • by Admin

V neděli 22. září jsme krátce před půlnocí vyrazili na náš školní zájezd do Anglie. Jeli jsme přes N …

Čti více »