• +420 495 490 377
 • info@gnb.com

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy – vždy dle jejich potřeb a podle zařazení do jednotlivých studijních sekcí.

Cíle poradenského a konzultačního servisu
Cíle poradenského a konzultačního servisu školního poradenského pracoviště:

 

Kariérový poradce, vychovný poradce, metodik prevence: Mgr. Lenka Zychová

 

Konzultační hodiny


Konzultační hodiny: úterý 10:30 – 11:35 hodin (po předchozí domluvě), jiná hodina (po předchozí domluvě)
Kontakt: zychova@gnb.czObory vzdělání na Gymnáziu v Novém Bydžově

Karty ISIC


I v letošním školním roce mají studenti možnost získat kartu ISIC. ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední školy (týká se i studentů na víceletém gymnáziu). Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Více o kartách ISIC a výhodách pro jejich držitele naleznete na www.isic.cz

Naše gymnázium vydává spojený průkaz studenta školy a průkaz ISIC (290,– Kč) a každoročně umožňuje nákup revalidačních známek (180,– Kč).Kam jít studovat???


Není Vám lhostejná Vaše budoucnost? Chcete studovat? Nevíte, jaký vzdělávací obor by Vám nejlépe vyhovoval? Budete mít uplatnění na trhu práce? Jaké jsou požadavky zaměstnavatelů?

Užitečné rady a informace naleznete na webu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: www.infoabsolvent.cz

Zajímavé rady naleznete v kolonce: Problémy při studiu .../Mám problémy .../Mám jiný problém ... /Co dělat ... + možnost stažení příručky Jak se učit na SŠ vlevo na liště.Jak se úspěšně dostat na VŠRady, vzorové testy, užitečné odkazy


Výběr VŠ
Jak vyplnit přihlášku!


Vážené studentky a vážení studenti,
dovoluji si Vám sdělit třináct užitečných rad, jak vyplnit přihlášku na VŠ:

 1. Vyplňte pouze údaje v silně orámovaných částech, a to hůlkovým písmem.
 2. U „Položky č. 2“ si zvolený typ studijního programu označte křížkem a podtrhněte.
 3. V kolonce „Vysoká škola“ uveďte úplný název vysoké školy, totéž platí o kolonce „Fakulta“.
 4. „Datum narození“ musíte zaznamenat v předepsaném pořadí: den a měsíc narození (např. únor 02, prosinec 12), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu (např. 1985 - 85).
 5. V kolonce „Adresa trvalého bydliště“ se uvede adresa, kterou máte v OP.
 6. „Kontaktní adresa“ je adresou, na kterou Vám budou zaslány písemnosti z VŠ. Adresu je nutné vyplnit, i když se shoduje s adresou trvalého bydliště.
 7. V „Položce č. 9“ uveďte název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód JKOV: 79 – 02 – 5/00 a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV: 79 – 41 – K/61 pro 6. C a KKOV pro 4. A je 79 – 41 – K/41. Oba kódy i názvy oborů naleznete na vzorové přihlášce, kterou obdrží každá třída od VPLZ (u každého oboru je údaj KKOV jiný, 4. A nemá shodný údaj se 6. C).
 8. „IZO“ - identifikační číslo střední školy: 062690221, tento údaj naleznete také na vzorové přihlášce, kterou Vám připraví VPLZ.
 9. „Položka č. 18“ je určena pro Vaši prezentaci – dosažené úspěchy, certifikáty, účast na projektech atd.
 10. „Potvrzení o správnosti údajů“ stvrzuje razítkem a podpisem ředitel školy nebo jeho zástupce.
 11. „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání“ vyplňuje lékař na základě požadavků VŠ na daný obor (pouze pokud vyžaduje VŠ).
 12. „Čestné prohlášení“ potvrďte svým podpisem.
 13. Neopomeňte vlepit (vlevo nahoře na titulní straně) ústřižek složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení.

Vzor vyplněné přihlášky na VŠ: dostane jak 4. A, tak i 6. C od VPLZ.Národní srovnávací zkoušky


Milí maturanti!
Společnost Scio zajišťuje Národní srovnávací zkoušky (NSZ), které se stávají nedílnou součástí přijímacího řízení na mnoha fakultách. Více než dvě desítky fakult nahradilo přijímací řízení výsledkem z NSZ a dalších cca 20 fakult se rozhodlo vedle svých vlastních přijímacích zkoušek uznat i výsledek z NSZ. Přehled o termínech, místech konání a o testovaných předmětech získáte na webu společnosti Scio (www.scio.cz) nebo v letácích, které VPLZ vyvěsí na nástěnkách.Evropský formulář životopisu


Pokud potřebujete pro přihlášku na VŠ strukturovaný životopis, otevřete si tyto stránky:

portal.mpsv.cz/sz/local/pt_info/dokumenty_stazeni/formulare/zivotopisŽádost o přezkoumání rozhodnutí
(podle studentů tzv. odvolání)


Po přijímacím řízení na VŠ mnozí z maturantů obdrží kladné vyjádření o přijetí na VŠ. Co mají ale dělat ti, u kterých je rozhodnutí děkana fakulty záporné? Neztrácejte naději!!!! Máte šanci uspět s žádostí o přezkoumání rozhodnutí. Užitečné rady a vzory odvolání naleznete v následujících odkazech na portálech www.kampomaturite.cz a www.scio.cz.Výchovný poradce SOŠ: PhDr. Ludmila Hrdličková

 

Konzultační hodiny


Konzultační hodiny - žáci: úterý 11:55 – 12:40 hodin, rodiče: po předchozí domluvě kdykoliv
Kontakt: hrdlickova@gnb.czPlán výchovného poradce na školní rok


Výchovný poradce při realizaci plánu spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů, třídními učiteli, ostatními vyučujícími, rodiči a odbornými pracovišti.
Jeho činnost je rozdělena do následujících oblastí.


 1. Péče o žáky se zdravotními problémy a se speciálními vzdělávacími problémy
  • vytipování žáků - především 1. r, u kterých se problémy objevují, pokud jsou podklady ze ZŠ, vycházet z nich
  • kontaktovat rodiče vytypovaných žáků, nabídnout možnost vyšetření v PPP a SPC, ve spolupráci s ostatními vyučujícími připravit podklady pro poradnu
  • na základě doporučení PPP nebo SPC připravit IVP
  • seznámit ostatní pedagogy s problematikou těchto žáků
 2. Spolupráce s rodiči
  • pomoci při řešení studijních a výchovných problémů- spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími
  • poskytnout poradenskou činnost rodičům a zákonným zástupcům
  • zprostředkovat kontakt na odborná pracoviště
 3. Výchovná oblast
  • podchycení příznaků výchovných problémů - šikana, záškoláctví, agresivita, drogy- spolupracovat s metodikem prevence sociálně patologických jevů
  • reagovat na nevhodné chování žáků vůči zaměstnancům školy i ostatním spolužákům
  • vyhodnocovat tyto projevy z hlediska závažnosti i důsledků
  • průběžně informovat rodiče, hledat příčiny nevhodného chování a řešení problému
 4. Studijní oblast
  • pomoci žákům 1. r. při problémech s adaptací na SŠ
  • ve spolupráci s třídními učiteli pracovat s problémovými žáky
  • poskytnout informace o možnostech dalšího studia na VOŠ a VŠ
  • pracovat s talentovanými žáky a zapojit je do soutěží a SOČ
  • pomoci žákům vyšších ročníků se studijními problémy ve spolupráci s vyučujícími
  • v oblasti profesního rozvoje ve spolupráci s učiteli odborných předmětů zajistit besedy s odborníky z praxe

 

Školní metodik prevence pro SOŠ: Mgr. Hana Kárníková

Konzultační hodiny


Konzultační hodiny - žáci: úterý 14:00 – 15:30 hodin nebo po telefon. domluvě kdykoliv
Kontakt: karnikova@gnb.cz, tel.: 607 501 855

Systémové řešení primární prevence rizikového chování (Preventivní program 2019 + Krizové plány )

Činnost školního metodika prevence

S čím se na mě můžete obrátit?

 

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/mvr-2019-1-min.jpg

7. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA

 • by Admin

V pátek 11. října 2019 se v areálu střední odborné školy v Novém Bydžově uskutečnil již 7. ročník Me …

Čti více »

./images/aktuality/reditelske-volno-1-min.jpg

ŘEDITELSKÉ VOLNO 31. 10. 2019 A 1. 11. 2019

 • by Admin

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném …

Čti více »

./images/aktuality/anglie-2019-1-min.jpg

NÁŠ ZÁJEZD DO ANGLIE

 • by Admin

V neděli 22. září jsme krátce před půlnocí vyrazili na náš školní zájezd do Anglie. Jeli jsme přes N …

Čti více »