Kariérové poradenství

Výchovný poradce


Výchovný poradce: Mgr. Lenka Zychová
Konzultační hodiny: úterý 10:30 – 11:35 hodin (po předchozí domluvě), jiná hodina (po předchozí domluvě)
Kontakt: zy@gnb.czObory vzdělání na Gymnáziu v Novém Bydžově • 79–41–K/41 Gymnázium
 • 79–41–K/61 Gymnázium


Karty ISIC


I v letošním školním roce mají studenti možnost získat kartu ISIC. ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední školy (týká se i studentů na víceletém gymnáziu). Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Více o kartách ISIC a výhodách pro jejich držitele naleznete na www.isic.cz

Naše gymnázium vydává spojený průkaz studenta školy a průkaz ISIC (290,– Kč) a každoročně umožňuje nákup revalidačních známek (180,– Kč).Kam jít studovat???


Není Vám lhostejná Vaše budoucnost? Chcete studovat? Nevíte, jaký vzdělávací obor by Vám nejlépe vyhovoval? Budete mít uplatnění na trhu práce? Jaké jsou požadavky zaměstnavatelů?

Užitečné rady a informace naleznete na webu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: www.infoabsolvent.cz

Zajímavé rady naleznete v kolonce: Problémy při studiu .../Mám problémy .../Mám jiný problém ... /Co dělat ... + možnost stažení příručky Jak se učit na SŠ vlevo na liště.Jak se úspěšně dostat na VŠRady, vzorové testy, užitečné odkazy


Výběr VŠ
Informace o VŠ studiu


Milí maturanti,
dovoluji si Vám poskytnout několik základních informací o studiu na VŠ.

VŠ vzdělání lze nabýt pouze v akreditovaných programech:

 • bakalářských (Bc., BcA.)
 • magisterských (Mgr., MgA., Ing., MUDr. aj.)

Akreditaci studijních programů na VŠ, která je časově omezena, uděluje MŠMT. U studijních oborů (příp. studijních programů, které se nečlení na studijní obory) je uvedeno datum, dokdy platí akreditace (najdete v listopadovém čísle Učitelských novin). Informace o studijních programech a oborech naleznete na úředních deskách a internetových stránkách vysokých škol. Studijní programy je možné studovat formou:

 • prezenční – nahrazuje dřívější denní studium
 • kombinovanou – kombinace prezenčního a distančního studia
 • distanční - dřívější dálkové, externí studium

Přihláška ke studiu se podává formou písemnou nebo elektronickou, způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Pokud VŠ nebo fakulta používá vlastní elektronickou přihlášku, informuje o tom uchazeče předem. Počet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké práce) související se zvoleným oborem pro posouzení předpokladů uchazeče o studium.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VŠ je obvykle do konce února. Tento termín je však pouze orientační a každá fakulta jej stanovuje samostatně! Sledujte internetové stránky škol! Pro umělecké školy platí podávání přihlášek v prosinci (termíny opět podle jednotlivých fakult).

Doporučuji využít nabídku dne otevřených dveří konkrétních VŠ, během kterých uchazeč získá potřebné informace o studijních programech a oborech, seznámí se s prostředím a chodem školy.

Aktuality o VŠ a jejich nabídce naleznete na nástěnkách výchovné poradkyně.

Užitečné odkazy na webových stránkách:

www.msmt.cz www.scio.cz
www.vejska.cz www.kampomaturite.cz
www.atlasskolstvi.cz www.csvs.cz www.superstudent.cz
www.fakulta.cz www.vysokeskoly.cz www.tutor.czUmělecké obory na VŠ


Chcete studovat design, architekturu, filmovou tvorbu, divadlo či hudbu na vysoké škole? Termín podání přihlášky pro bakalářské studium je obvykle do 30. 11. a další prosincové termíny. Přehled o konkrétních oborech a termínech naleznete na webu www.vysokeskoly.czJak vyplnit přihlášku!


Vážené studentky a vážení studenti,
dovoluji si Vám sdělit třináct užitečných rad, jak vyplnit přihlášku na VŠ:

 1. Vyplňte pouze údaje v silně orámovaných částech, a to hůlkovým písmem.
 2. U „Položky č. 2“ si zvolený typ studijního programu označte křížkem a podtrhněte.
 3. V kolonce „Vysoká škola“ uveďte úplný název vysoké školy, totéž platí o kolonce „Fakulta“.
 4. „Datum narození“ musíte zaznamenat v předepsaném pořadí: den a měsíc narození (např. únor 02, prosinec 12), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu (např. 1985 - 85).
 5. V kolonce „Adresa trvalého bydliště“ se uvede adresa, kterou máte v OP.
 6. „Kontaktní adresa“ je adresou, na kterou Vám budou zaslány písemnosti z VŠ. Adresu je nutné vyplnit, i když se shoduje s adresou trvalého bydliště.
 7. V „Položce č. 9“ uveďte název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód JKOV: 79 – 02 – 5/00 a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV: 79 – 41 – K/61 pro 6. C a KKOV pro 4. A je 79 – 41 – K/41. Oba kódy i názvy oborů naleznete na vzorové přihlášce, kterou obdrží každá třída od VPLZ (u každého oboru je údaj KKOV jiný, 4. A nemá shodný údaj se 6. C).
 8. „IZO“ - identifikační číslo střední školy: 062690221, tento údaj naleznete také na vzorové přihlášce, kterou Vám připraví VPLZ.
 9. „Položka č. 18“ je určena pro Vaši prezentaci – dosažené úspěchy, certifikáty, účast na projektech atd.
 10. „Potvrzení o správnosti údajů“ stvrzuje razítkem a podpisem ředitel školy nebo jeho zástupce.
 11. „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání“ vyplňuje lékař na základě požadavků VŠ na daný obor (pouze pokud vyžaduje VŠ).
 12. „Čestné prohlášení“ potvrďte svým podpisem.
 13. Neopomeňte vlepit (vlevo nahoře na titulní straně) ústřižek složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení.

Vzor vyplněné přihlášky na VŠ: dostane jak 4. A, tak i 6. C od VPLZ.Národní srovnávací zkoušky


Milí maturanti!
Společnost Scio zajišťuje Národní srovnávací zkoušky (NSZ), které se stávají nedílnou součástí přijímacího řízení na mnoha fakultách. Více než dvě desítky fakult nahradilo přijímací řízení výsledkem z NSZ a dalších cca 20 fakult se rozhodlo vedle svých vlastních přijímacích zkoušek uznat i výsledek z NSZ. Přehled o termínech, místech konání a o testovaných předmětech získáte na webu společnosti Scio (www.scio.cz) nebo v letácích, které VPLZ vyvěsí na nástěnkách.Evropský formulář životopisu


Pokud potřebujete pro přihlášku na VŠ strukturovaný životopis, otevřete si tyto stránky:

portal.mpsv.cz/sz/local/pt_info/dokumenty_stazeni/formulare/zivotopisŽádost o přezkoumání rozhodnutí
(podle studentů tzv. odvolání)


Po přijímacím řízení na VŠ mnozí z maturantů obdrží kladné vyjádření o přijetí na VŠ. Co mají ale dělat ti, u kterých je rozhodnutí děkana fakulty záporné? Neztrácejte naději!!!! Máte šanci uspět s žádostí o přezkoumání rozhodnutí. Užitečné rady a vzory odvolání naleznete v následujících odkazech na portálech www.kampomaturite.cz a www.scio.cz.

Video archiv

Poslední: Školní akademie

Stáhnout Zobrazit
Vyhledat na webu:


Partneři
 • logo Univerzita Hradec Králové
 • logo Evropské vzdělávací centrum
 • Logo EU